اخبار

تصاویر

معرفی

اهداف اداره:

 اصلاح کیفیت زندگی همه شهروندان افغانستان از طریق حفاظت و اصلاح محیط زیست کشور.

وظایف اساسی اداره:

 1. حفظ تمامیت محیطی و بهبود استفاده دوامدار از آن
 2. تامین هماهنگی امور محیط زیستی به سطح محلی، ملی و بین المللی
 3. طرح و تطبیق برنامه ها و دساتیر محیطی به منظور توحید امور محیط زیست و شیوه های انکشاف دوامدار در سطح کشور
 4. تامین ارتباطات و گسترش معلومات محیط زیستی غرض فراهم ساختن آگاهی بهتر از مسایل محیط زیست
 5. عقد موافقت نامه ها به منظور حفاظت و احیای محیط زیست به نمایندگی از حکومت طبق احکام قانون
 6. تطبیق موافقت نامه های چندین جانبه محیط زیستی که افغانستان عضویت آنرا دارد به همکاری وزارت ها و ادارات.
 7. ارایه گزارش حاوی معلومات در مورد کیفیت محیط زیست در هر دوسال در شهر ها و در هرپنج سال در روستا ها به مقام ریاست جمهوری
 8. ترتیب، تکمیل و نشر دورانی گزارش شاخص های محیط زیست.
 9. طرح و تطبیق برنامه های آموزشی در مورد مسایل محیط زیستی و ارتقای ظرفیت عامه در زمینه به همکاری وزارت ها و ادارات ذیربط.
 10. مراقبت از تطبیق اهداف و احکام قانون محیط زیست.

کمیته ها و کمیسیون های که اداره آنها را ایجاد نموده است و تحت رهبری این اداره فعالیت مینمایند:

 • کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا
 • کمیته هماهنگی محیط زیستی
 • شورای مشورتی ملی محیط زیستی
 • شورای مشورتی محلی محیط زیستی

کمیته ها و کمیسیون های که اداره در آنها عضویت دارد:

 • عضویت در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان
 • عضویت در شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
 • عضویت در کمیته اقتصادی شورای محترم وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
 • عضویت در شورای عالی ستندرد افغانستان
 • عضویت در کمیته حالت اضطرار
 • عضویت در شورای عالی اراضی و آب
 • عضویت در کمیته بین الوزارتی معادن
 • عضویت در کمیته امور شهر سازی
 • عضویت هیآت عامل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان با 10 فیصد سهم
 • عضویت در سایر کمیته ها و نشست های ادارات دولتی

اعلانات